ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 529 คน
สถิติเดือนนี้ 27107 คน
สถิติปีนี้ 314743 คน
สถิติทั้งหมด 1371851 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้น [16 ส.ค. 59]

การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที

ภายใต้หัวข้อ Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท้องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดสู่สังคม

4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ผลิตงานที่สร้างสรรค์

5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้กับอำเภอดอยสะเก็ด

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

*นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ  อายุ และวุฒิการศึกษา

*ทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการประกวด

1.เนื้อหาของหนังสั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อ Discover Doisaket : ปั๊ดโท๊ะ! ดอยสะเก็ด โดยมีความยาว 5-7 นาที

2.ในเนื้อหาจะต้องนำเสนอความเป็นอำเภอดอยสะเก็ดใน 3 ประเด็น คือ

2.1 วิถีชีวิต

2.2 วัฒนธรรม

2.3 สถานที่ท่องเที่ยว

โดยกำหนดให้มีสถานที่ 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง, หนองบัว, พระเจ้าหลวง, ห้วยฮ่องไคร้, สวนทวีชล, และเชียงใหม่ศิลาดล และสามารถเพิ่มสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ในอำเภอดอยสะเก็ดได้

3.ส่งคำอธิบายแนวความคิดผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4 (ที่ขนาดตัวอักษร 16 pt)

4.ผู้เข้าประกวด 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัล

5.ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่ง   ผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตาม กฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น

6.การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแสดงเอกสารการขอลิขสิทธิ์แนบมาด้วย

7. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน

8.ผลงานไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน

9.ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้

10.เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม

11.นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920x1080 , 16:9  Display บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด

12.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13.ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเชิงดอยเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
2. มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา
5. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง
6. ดำเนินตามกฎและข้อปฎิบัติของโครงการอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตัดสิน

1. ผศ.ถาวร ฝั้นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. อ.อังคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

5. อ.มณีกาญจน์ ไชยนนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6. นางสาวอาพัชรี สิรินาโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7. อ.บุญส่น พิณเสนาะ ข้าราชการบำนาญ

กำหนดส่งผลงาน

*ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2559

*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/Doisaket.stories/

*จัดส่งผลงาน หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย 242/1 หมู่ 12 ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

เอกสารประกอบการสมัคร

* แนบใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน)

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลเชิงดอย 053-104900 , 085-6958303 , 086-6546099 https://www.facebook.com/Doisaket.stories/
Discover-Doisaker (3.86 MB.)
 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com