ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 246 คน
สถิติวันนี้ 786 คน
สถิติเดือนนี้ 15079 คน
สถิติปีนี้ 33536 คน
สถิติทั้งหมด 235981 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ29/3/60
วันนี้ (29/3/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากรอาจารย์ณัชชาจารย์ โรจน์ดิษวัฒนกุล บรรยาย การตรวจสอบสมรรถภาพทางกายและรักษาสุขภาพ และวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และคุณปรีชา ธนัญชัย บรรยาย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูง...
[29 มี.ค. 2560]
 
 
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยดูงานชราบาล
วันนี้ (29/3/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 45 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
[29 มี.ค. 2560]
 
 
ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วันนี้ (27/3/60) นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและจิตอาสา เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านตำบลเชิงดอย ปี2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[27 มี.ค. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดูงานโรงเรียนชราบาล
วันนี้ (24/3/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[24 มี.ค. 2560]
 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ภายใต้แนวทาง “3 R s ประชารัฐ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[22 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการ ก่อสรา่งผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-9.00 ม. ยาว 31.00 ม. หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา
[30 มี.ค. 2560]
โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY กว้าง 5.00-7.00 ม. ยาว 634.00 ม. หมู่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[29 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการ บูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 ยาว 756.00 ม. จากหมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อยไป หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
[24 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการ บูรณะทางโดยการซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 459.00 ม. หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม
[23 มี.ค. 2560]
 
 
การลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
                คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ...
[23 มี.ค. 2560]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนียม สกิจกัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY ซอย 12 หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างบ้าน ร.ต.ท.วิเชียร มอรอยอ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 12
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทาน ถึงบ้านนายศุภสิทธิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY จากสี่แยกถนนวัชระ ถึงบ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จาก บ้านนายสวัสดิ์ ญาติฝูง ถึง บ้านนายยงยุทธ์ โสดานันท์ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY ซอย 12 หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม
[13 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน ร.ต.ท. วิเชียร มอรอยอ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 12
[13 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY จากสี่แยกถนนวัชระ ถึง บ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 13
[13 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสวัสดิ์ ญาติฝูง ถึง บ้านนายยงยุทธ โสดานันท์ หมู่ที่ 13
[13 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60 44/2
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 134/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 142/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 119/9
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 60/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 126/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 143/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 142/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 100/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 83/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com