ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 305 คน
สถิติเดือนนี้ 9177 คน
สถิติปีนี้ 9177 คน
สถิติทั้งหมด 211622 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
วันนี้ (18/1/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากร พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง สุขภาพจิตในวัยชรา และวิทยากร นายศรัณวิทย์ ดาราศรี ให้ความรู้เรื่อง การแก้ไขสุขภาพจิตในวัยชรา ณ อาคา...
[18 ม.ค. 2560]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน
วันนี้ (18/1/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[18 ม.ค. 2560]
 
 
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ดูงานโรงเรียนชราบาล
วันนี้ (23/12/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[23 ธ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนสอนโรงเรียนชราบาลวันที่ 29-11-59
วันนี้ (29/11/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากร พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดกู่เสือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง พุทธศาสนากับกาารแก้ปัญหายาเสพติด และวิทยากรจาก สภ.ดอยสะเก็ดดอย ให้ความรู้เรื่อง สารเส...
[29 พ.ย. 2559]
 
 
คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ดูงานโรงเรียนชราบาล
) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม  สารแปง  นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน  110  คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย  ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[23 พ.ย. 2559]
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดระยะเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง   โทร. 0-5310-4900 ต่อ 23     โทรสาร.  0-5386-5079   หรือทาง  Facebook  เทศบาลตำบลเชิงดอย https://th-th.facebook.com/cheongdoi.go.th
[14 ธ.ค. 2559]
 
 
วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก              โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโรคเอดส์มากที่สุด   ดังนั้น จึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้องกัน และหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเ...
[01 ธ.ค. 2559]
หนังสือ
http://454555
[30 พ.ย. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยเปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2561
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. สัญชาติไทย 2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2561) (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497 3. สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือส...
[01 พ.ย. 2559]
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
[01 พ.ย. 2559]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง
[21 ธ.ค. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[15 พ.ย. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้างโครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY หมู่ที่ 11
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์
[17 ต.ค. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60 14/2
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 114/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 122/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 105/9
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 47/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 109/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 120/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 123/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 89/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 69/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com