ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 10 คน
สถิติเดือนนี้ 6295 คน
สถิติปีนี้ 29095 คน
สถิติทั้งหมด 56282 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ปี 58
วันนี้ (วันที่ 21 สิงหาคม 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดโครงการอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2558 เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้รับการทบทวนภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. มีแนวทางการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงานฯ และการพัฒนาศูนย์ อปพร. สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักว...
[21 ส.ค. 2558]
 
 
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.ทต.เชิงดอย)
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.ทต.เชิงดอย) จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ...
[21 ส.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย 19-08-2558
วันนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการเรียนทำดอกไม้จากกระดาษสา โดย คุณ จินตนา อนันตพงศ์ กิจกรรมนันทนาการโดยนักเรียนชราบาลฯกลุ่มสีฟ้า และมีกิจกรรมซ้อมรับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจิมวัยปีที่ 2 ณ อาคารศรีศุภอักษร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุวัดศรีหลวงอ .แจ้ห่ม...
[19 ส.ค. 2558]
 
 
ร่วมประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน
วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน และผลงานต้นแบบการดูแลสุขภาพชุมชนและการจัดมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทย ห่างไกลโรคเรื้องรัง ในโครงการเสริมพลังการจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ห่างไกลโรคเรื้องรัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมอำเภอดอยสะเก็ด
[18 ส.ค. 2558]
 
 
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558
วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเชิงดอย และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีการอภิปรายเรื่องการจัดการภัยพิบัติตามความเสี่ยงภัยของพื้นที่ โดย จ่าเอก แสนพล แก...
[17 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันที่ 8 กย.58 เวลา 9.09 น.ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 259 คน อายุรวม 16,814 ปี รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
[26 ส.ค. 2558]
 
 
โรคเมอร์ส (Mers) คือ?
                                     สถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกวันนี้ คงไม่มีเรื่องใดได้รับความสนใจมากไปกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สอีกแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสตัวล่าสุดที่กำลังมีการระบาดกร...
[11 ส.ค. 2558]
 
 
กำหนดการสวดมนต์ทำวัตรสัญจร โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
[11 ส.ค. 2558]
 
 
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  2558  ณ  หนองบัวพระเจ้าหลวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
[19 มิ.ย. 2558]
 
 
กำหนดการรณรงค์พ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558

[19 มิ.ย. 2558]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ ครั้งที่ 3
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนางวรนุช จอมแปง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้)
[15 มิ.ย. 2558]
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
[12 มิ.ย. 2558]
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[29 พ.ค. 2558]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 33/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 130/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 201/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 416/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com