ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 103 คน
สถิติเดือนนี้ 103 คน
สถิติปีนี้ 79201 คน
สถิติทั้งหมด 166797 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดศรีประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดศรีประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[26 ส.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดพระธาตุดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุดอยกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[18 ส.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (วันที่ 17 สิงหาคม 2559)
วันนี้ (17/08/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญสามเณรภานุวัฒน์ ทาเป็ง วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องดอกไม้จันทร์กับการสร้างอาชีพ และเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้ความรู้เรื่อง การทำเหรียญโปรยทาน...
[17 ส.ค. 2559]
 
 
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคโรคเอดส์และเพศศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
วันที่15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคโรคเอดส์และเพศศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ตามโครงการประชาชนรวมใจกันป้องกันเอดส์ โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา สถานการณ์โรคเอดส์ แนวทางการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ณ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
[15 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง "ปลูกเพื่อพ่อ สร้างฝายเพื่อแม่"
วันนี้ ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง "ปลูกเพื่อพ่อ สร้างฝายเพื่อแม่" ณ ชุมชนศ...
[12 ส.ค. 2559]
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้น
การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท้องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก...
[16 ส.ค. 2559]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)
[12 ก.ค. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายน้ำล้น หน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุพร้อมทางเข้าและลาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประชาสัมพันธ์ตารางพ่นหมอกควัน
ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับ  อสม.  แกนนำสุขภาพ  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย  โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน  ในพื้นที่เศบาลตำบลเชิงดอย ตามตารางดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ท่านเตรียมตัวก่อนการพ่...
[22 มิ.ย. 2559]
 
 
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพ และเศษซาก
[16 ส.ค. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง)
[20 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุ พร้อมทางเข้าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
[01 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ พร้อมทางเข้าและลาน คสล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[01 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณฝายน้ำล้นหน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[01 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[01 มิ.ย. 2559]
ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[18 มี.ค. 2559]
ประกาศผลการสอบราคา ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านเกาะ
[10 มี.ค. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[08 มี.ค. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางบานเย็น เพราะคำ - นายวินิชศักดิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[27 ต.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 54/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 63/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 81/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 70/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 44/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 98/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 119/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 142/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 193/1
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 271/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com