ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 456 คน
สถิติเดือนนี้ 21855 คน
สถิติปีนี้ 21855 คน
สถิติทั้งหมด 653808 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย
เมื่อวันที่ 2562 ณ ลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ท่ามกลางประชาชน ผู้ปกครอง นำบุตรหลาน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก2562 ไว้ว่า ” ให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่ออนาคตของประเทศต่อไป
[14 ม.ค. 2562]
 
 
กิจกรรมอบรมโครงการคัดแยกขยะ
เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[10 ม.ค. 2562]
 
 
กองสาธารณสุขฯ อบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเชิงดอย ประชุมและอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
[04 ม.ค. 2562]
 
 
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลเชิงดอย
[30 พ.ย. 2561]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาโคมไฟล้านนา โดย อาจารย์พัลลภ อินทรสาร
วันพุธที่7 พฤศจิกายน 2561 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาโคมไฟล้านนา โดย อาจารย์พัลลภ อินทรสาร
[07 พ.ย. 2561]
 
 
 
 
ขอเชิญประชาชนร่วมกัน "Kick off" เริ่มต้นแผนปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
1. เกณฑ์กำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท ขยะมูลฝอยทั่วไป ใช้เชือกสีน้ำเงินมัดปากถุง ขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ ใช้เชือกสีเขียวมัดปากถุง ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เชือกสีเหลืองมัดปากถุง 2. ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 2.1. ขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 2.2. ขยะร...
[09 ม.ค. 2562]
 
 
ประกาศโฆษณาคำขอจดสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอความอนุเคราะหฺ์เทศบาลตำบลเชิงดอย ให้เผยแพร่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย "ตำหรับยาริดสีดวงในลำใส้"  ของผู้ขอจดทะเบียน ราย นายบุญ   โป่มวงษ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์ ให้ยื่นคัดค้านต่อนายทะเบียนกลาง ตามรายละเอียดในประกาศ 
[04 ม.ค. 2562]
 
 
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้คนตระหนักในอันตรายของโรคเอดส์ ที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หาย เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโรคเอดส์มากที่สุด ดังนั้น จึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้...
[01 ธ.ค. 2561]
 
 
การจับและกักสัตว์
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง  การจับและกักสัตว์ ................................................           ด้วยเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจับและกักสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณโดยรอบปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากเป็นไปตามเทศบัญญัติตำบลเชิง...
[14 พ.ย. 2561]
 
 
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
[02 ต.ค. 2561]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี
[30 พ.ย. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบ
[27 พ.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอดรถักรยานยน์และห้องเก็บของพร้อมเทอนกรีทาง เข้า-ออก
[27 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61110013582) โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ)
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100027779) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100026640) โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
[19 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สำนักงาน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[18 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณเกาะกลางรอบศาลาเก้าเหลี่ยมหนองบัวพระเจ้าหลวง
[12 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง,หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง,ถนนสาย ชม.11-001-005,ถนนสายชม.11-001-006
[10 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100013506) ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
[09 ต.ค. 2561]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62 4/0
ขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนบ้านแม่ดอกแ.. วรรณภามาศ .. 14 ส.ค. 61 191/0
ขอเชิญร่วมงานซีเคียวเทค ฟอรั่ม เชียงใหม่.. สมาคมระบบก.. 04 ส.ค. 61 99/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com