ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 313 คน
สถิติเดือนนี้ 6409 คน
สถิติปีนี้ 85507 คน
สถิติทั้งหมด 173103 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดโครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร
ในวันที่ 16 กันยายน 2559 นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอน มอบหมาย ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร ณ ลานกิจกรรมวัดนิวาสไพรสณฑ์(กิ่วแล) หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแว...
[16 ก.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดสุขเกษม หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย
วันที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดสุขเกษม หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[16 ก.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
วันที่ 9 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[09 ก.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดนิวาสไพรสณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล
วันที่ 1 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดนิวาสไพรสณฑ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[01 ก.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดศรีประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดศรีประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[26 ส.ค. 2559]
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้น
การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท้องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก...
[16 ส.ค. 2559]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)
[12 ก.ค. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายน้ำล้น หน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุพร้อมทางเข้าและลาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประชาสัมพันธ์ตารางพ่นหมอกควัน
ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับ  อสม.  แกนนำสุขภาพ  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย  โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน  ในพื้นที่เศบาลตำบลเชิงดอย ตามตารางดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ท่านเตรียมตัวก่อนการพ่...
[22 มิ.ย. 2559]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13
[16 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY หมู่ที่ 11
[16 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9
[16 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดย OVERLAY หมู่ที่ 7
[16 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
[16 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5
[16 ก.ย. 2559]
ประกาศ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) การประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[15 ก.ย. 2559]
ประกาศ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) การประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
[15 ก.ย. 2559]
ประกาศ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) การประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์
[14 ก.ย. 2559]
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเสื้อบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
[14 ก.ย. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 6/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 62/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 70/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 91/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 75/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 48/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 101/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 127/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 146/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 202/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com