ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 727 คน
สถิติปีนี้ 105437 คน
สถิติทั้งหมด 193033 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมการเรียนสอนโรงเรียนชราบาลวันที่ 29-11-59
วันนี้ (29/11/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากร พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดกู่เสือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง พุทธศาสนากับกาารแก้ปัญหายาเสพติด และวิทยากรจาก สภ.ดอยสะเก็ดดอย ให้ความรู้เรื่อง สารเส...
[29 พ.ย. 2559]
 
 
คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ดูงานโรงเรียนชราบาล
) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม  สารแปง  นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน  110  คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย  ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[23 พ.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย วันที่ 23/11/59
วันนี้ (23/11/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำนายเฉลิม  สารแปง  นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากร พระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก รองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ และนางทิวาพร เขาพระสถเมรุ เภส...
[23 พ.ย. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สำนักสงฆ์พัฒนมงคล หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ สำนักสงฆ์พัฒนมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[24 ต.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตบลเชิงดอยร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ุี์ุุุ้ี์ัุิที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์นานับประการ ซึ่งพระองค์ได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะการเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การโปรดให้มีการตั้งกรมไปรษณีย์ การขนส่งและการสื่อสารกับการชำระจดหมาย และได้ม...
[23 ต.ค. 2559]
 
 
 
 
วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก              โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโรคเอดส์มากที่สุด   ดังนั้น จึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้องกัน และหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเ...
[01 ธ.ค. 2559]
หนังสือ
http://454555
[30 พ.ย. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยเปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2561
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. สัญชาติไทย 2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2561) (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497 3. สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือส...
[01 พ.ย. 2559]
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
[01 พ.ย. 2559]
หลักเกณฑ์ กติกา และใบสมัครประกวดนางนพมาศหนองบัวพระเจ้าหลวง
ท่านสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ กติกา และใบสมัครประกวดนางนพมาศหนองบัวพระเจ้าหลวง ได้ที่นี่
[28 ก.ย. 2559]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[15 พ.ย. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้างโครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY หมู่ที่ 11
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[17 ต.ค. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 20/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 29/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 72/6
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 35/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 93/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 97/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 113/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 84/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 56/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 113/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com