ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 112 คน
สถิติเดือนนี้ 8178 คน
สถิติปีนี้ 85887 คน
สถิติทั้งหมด 288332 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
เทศบาลตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลสันมหาวันดูงานชราบาล
วันนี้ (16/8/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[16 ส.ค. 2560]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ศีลที่ 4 วัดอมราราม (วัดสันอุ้ม)
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ณ อมราราม (วัดสันอุ้ม) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศีลที่ 4
[08 ส.ค. 2560]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ศีลที่3 วัดรังษีสุทธาวาส (วัดลวงใต้)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเชิงดอย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินจัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ณ วัดรังษีสุทธาวาส  (วัดลวงใต้) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[01 ส.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ ปี60
วันที่ 1 สิงหาคม 60 เทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่7
[01 ส.ค. 2560]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ศีลที่2 วัดร้องขี้เหล็ก
วันที่ 23 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 ณ ร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศีลที่ 2
[24 ก.ค. 2560]
 
 
 
 
ทำวัตร สวดมนต์ นำชุมชนสู่สันติสุข
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้เด็กเยาวชน  ประชาชนในพื้นที่  ได้นำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ****************** ลำดับ ...
[10 ก.ค. 2560]
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย
                ด้วยขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนทำให้การแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะทำให้เกิดโรคต่างๆ  เช่นโรคไข้เลือดออก  เป็นไปอย่างรวดเร็ว                   เทศบาลตำบลเชิงดอย  จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแ...
[29 มิ.ย. 2560]
 
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
ความหมายของวันสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมหมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื...
[05 มิ.ย. 2560]
 
 
โรคไข้เลือดออก
[29 พ.ค. 2560]
 
 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม big cleaning day
[25 พ.ค. 2560]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ครั้งที่ 2
[26 ก.ค. 2560]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
[06 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
[21 มิ.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
[26 พ.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรั้วกั้นและรางระบายน้ำ
[23 พ.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ
[23 พ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
[22 พ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ
[11 พ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
[11 พ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนียม สกิจกัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[20 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ร้องเรียน เหตุรำคาญ บ่อนำเสียส่งกลิ่นเหม.. ประชาชน 10 ก.ค. 60 13/0
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60 103/2
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 182/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 229/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 150/9
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 86/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 156/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 175/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 175/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 129/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com