ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 35 คน
สถิติเดือนนี้ 5439 คน
สถิติปีนี้ 134070 คน
สถิติทั้งหมด 336515 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
เทศบาลตำบลนาดีดูงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 12 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[08 ธ.ค. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลศรีบัวบานดูงานโรงเรียนชราบาล
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[08 ธ.ค. 2560]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวดูงาน
วันนี้ (22/11/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 24 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[22 พ.ย. 2560]
 
 
เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
นพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร่้างสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมวันนี้มีคณะครูและนักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี มาร่วมทำกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น วัดความดัน ให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น หาค่าดัชนีมวลกาย และสา...
[15 พ.ย. 2560]
 
 
ประเพณียี่เป็ง "เทศกาลโกมล้านนา ปูจาผางประตีป (ลอยกระทง) หนองบัวพระเจ้าหลวง"ประจำปี 2560
[04 พ.ย. 2560]
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขต ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) เพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงาน และ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ มีดังนี้ 1. แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) 3. สำเนาทะเบ...
[12 ธ.ค. 2560]
 
 
ทำวัตร สวดมนต์ นำชุมชนสู่สันติสุข
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้เด็กเยาวชน  ประชาชนในพื้นที่  ได้นำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ****************** ลำดับ ...
[10 ก.ค. 2560]
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย
                ด้วยขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนทำให้การแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะทำให้เกิดโรคต่างๆ  เช่นโรคไข้เลือดออก  เป็นไปอย่างรวดเร็ว                   เทศบาลตำบลเชิงดอย  จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแ...
[29 มิ.ย. 2560]
 
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
ความหมายของวันสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมหมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื...
[05 มิ.ย. 2560]
 
 
โรคไข้เลือดออก
[29 พ.ค. 2560]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม)
[27 ต.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์รอบหนองบัว
[05 ต.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ขอยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560
[28 ส.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ครั้งที่ 2
[26 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
[21 ก.ค. 2560]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
[06 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
[21 มิ.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
[26 พ.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรั้วกั้นและรางระบายน้ำ
[23 พ.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ
[23 พ.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com