ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 140 คน
สถิติเดือนนี้ 11884 คน
สถิติปีนี้ 62311 คน
สถิติทั้งหมด 149907 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
เดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันนี้ (11/7/59) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเชิญวิทยากร นางผุสดี มงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก อสม.เดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ...
[11 ก.ค. 2559]
 
 
รณรงค์คว่ำภาชนะน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
วันนี้(7/7/59)โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย อสม.ตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันรณรงค์คว่ำภาชนะน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[07 ก.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (วันที่ 6 กรกฎาคม 2559)
วันนี้ (6/07/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญวิทยากร พระมหาสงกรานต์ วชิรญาโณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บรรยายเรื่องความเสื่อและวิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และนายวรวิทย์ ...
[06 ก.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญวิทยากร พระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายอำนวย ขึ้นแสน สอนการจักรสานไม้ไผ่ภูมิป...
[23 มิ.ย. 2559]
 
 
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่แกนนำสุขภาพ
วันนี้ (21/06/59) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่แกนนำสุขภาพ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเชิญวิทยากร นายบรรณวิชญ์ ทองย้อย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และยายวีระศักดิ์ บุญหนัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สา...
[21 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายน้ำล้น หน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุพร้อมทางเข้าและลาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
ประชาสัมพันธ์ตารางพ่นหมอกควัน
ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับ  อสม.  แกนนำสุขภาพ  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย  โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน  ในพื้นที่เศบาลตำบลเชิงดอย ตามตารางดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ท่านเตรียมตัวก่อนการพ่...
[22 มิ.ย. 2559]
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
[21 มิ.ย. 2559]
 
 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 และ ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย
วันที่ 14  มิถุนายน 2559 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการปรับภูมิทัศน์โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้น หน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 2.โครงการก่อสร้างเมรุพร้อมทางเข้าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
[14 มิ.ย. 2559]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[01 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุ พร้อมทางเข้าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
[01 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ พร้อมทางเข้าและลาน คสล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[01 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณฝายน้ำล้นหน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[01 มิ.ย. 2559]
ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[18 มี.ค. 2559]
ประกาศผลการสอบราคา ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านเกาะ
[10 มี.ค. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[08 มี.ค. 2559]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[23 ก.พ. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[18 ก.พ. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางบานเย็น เพราะคำ - นายวินิชศักดิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[27 ต.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 33/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 40/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 57/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 62/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 39/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 96/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 112/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 135/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 187/1
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 267/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com